Aiemmat hankkeet

Aiemmat hankkeemme

Valmiuksia siirtyä työelämään-hanke
KRIS-Oulu ry:n toteuttama Valmiuksia siirtyä työelämään (VST) -hanke tarjosi apua työnhakuun ja koulutukseen! VST -hanke toimi asiakkaidensa työn ja koulutuksen välittäjänä sekä osana elämänmuutosta ja kuntoutusta. Näin helpotettiin vaikeasti työllistyvien pääsyä välityömarkkinoille, avoimille työmarkkinoille sekä valmentaviin ja ammatillisiin koulutuksiin.

VST-hankkeen tavoitteena oli tarjota vangeille ja muille lainrikkojataustaisille, vaikeasti työllistyville henkilöille tietoa, yksilöllistä tukea ja palveluohjausta sekä edistää heidän pääsyään välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille. VST-hankkeen toimintatapoihin kuuluivat yksilöllinen asiakastyöskentely ennen vankilasta vapautumista ja siviilissä. VST-hanketta rahoitti ELY-keskus. Hanke toimi Oulussa 2013-2015 vuosina.

Vaikuttavuusarvio:

VST -hankkeen opinnäytetyö:

”ONHAN SE MUKAVA TUNTIA ITTENSÄ JOSSAKI TARPEELLISEKSI”
Yhden ihmisen kokemus VST-hankkeessa mukanaolosta.

Tästä linkistä: http://www.theseus.fi/handle/10024/138940

Linkissä VST-OPAS OULU 2014 valmistunut opas. Oppaassa kuvataan KRIS-Oulu ry:n VST-projektin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja lainrikkojataustaisten henkilöiden yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemiseksi ja saattamiseksi.

Lainrikkojataustaisten palaaminen työelämään : Valmiuksia siirtyä työelämään -opas/ Juntunen, Jaana (2014)
http://www.theseus.fi/handle/10024/85099

VST-OPAS, päivitetty versio täältä:

VSTOPAS2017

VST -loppuraportin löydät täältä: linkki

VST LOPPURAPORTTI

MOVE ON!-hanke

Kris-Oulun MOVE ON!-hanke oli suunnattu alle 30-vuotiaille lainrikkoja ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille henkilöille. Hanke menestyi hyvin ja tuloksia syntyi ja tarve tämänkaltaiselle hankkeelle on ollut ilmeinen.

Asiakkaita on polutettu opintoihin, välityömarkkinoille sekä työelämään. Huomion arvoista hankkeen edetessä on ollut asiakkaiden arjentaitojen puute sekä vuorokausirytmin olemattomuus. Nämä asiakkaat tarvitsevat huomattavan paljon tukea ja ohjausta arjen pyörittämiseen. Myös etuuksien hakeminen sekä asiointi virastoissa on heille haastavaa. Olemmekin huomanneet, että vahva rinnallakulku heidän kanssaan sekä talouden ja arjen hoitaminen kuntoon on edesauttanut heidän työllistymistään pitkällä tähtäimellä.

Olemme kokeneet asiakkaiden kanssa hienoja onnistumisen kokemuksia, mutta myös karvaita pettymyksiä. Kuitenkin asiakkaiden kanssa onnistumiset sekä asiakkaiden kasvava toivo ja usko tulevaan antoi meillekin työntekijöinä paljon.

Näiden asiakkaiden kanssa pieneltäkin tuntuva muutos on suuri harppaus eteenpäin. Se, että nuori saa vuorokausirytminsä kuntoon ja saapuu sovittuun tapaamiseen aamulla, tai oppii täyttämään itse kelan lomakkeen. Hankkeessa kuitenkin etusijalla oli työllistyminen ja siihen pyrimme.

MOVE ON!-hankkeen tytöt kiittävät !

Jaana ja Anna

KRIS-Oulu ry:n Move On! työllistämishanke , jota rahoitti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

MOVE ON! -hanke oli suunnattu 15-29 vuotiaille lainrikkoja-ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille.

Kohderyhmään kuuluivat esimerkiksi myös ammatillista koulutusta vailla olevat, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Hankkeen painopistealueena oli työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen kehittämisen tukeminen.

Esimerkkejä hankkeen tarjoamista palveluista:

palveluohjaus
asioinnin tuki
ohjaavat ja valmentavat ryhmätilaisuudet
työ- ja koulutusneuvontaa
lomakkeiden ja asiakirjojen täyttöapu
asunto- ja velka-asiat
välityömarkkinapaikat
Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä : linkki

MOVE ON! -hankkeelle tilattu opinnäytetyö:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/156532/Kela_Opinnaytetyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ACTION HANKE

”Toimintaa työn ja työttömyyden väissä”

Action! -hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30 vuotiaat päihde- ja lainrikkojataustaiset, pitkäaikaistyöttömät sekä osatyökykyiset henkilöt. Toimintamme on suunnattu henkilöille, joilla on elämäntilanteensa vuoksi haasteita työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille.

Hanke tuottaa matalan kynnyksen palveluita, joiden tavoitteena on parantaa hankeessa mukana olevien asiakkaiden työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä vahvistaa heidän ammatillista osaamistaan. Pyrkimyksenä on löytää jokaiselle mielekkäitä jatkopolkuja, joko työn tai opiskeluiden parista.

Hanke tarjoaa asiakkaille palveluohjausta yksillöllisten tarpeiden mukaan. Palveluohjaus pitää sisällään muun muassa neuvontaa, yhdessä tekemistä, arjenhallintataitojen vahvistamista ja liikuntaa.

Hankkeeseen tehty tuore opinnäytetyö.

-Asiakkaiden kokemuksia hankkeen vaikuttavuudesta heidän arjen hallintaansa ja osallisuuteensa-

Action- hankkeen opinnäytetyö linkki

Ohjaaja puh. 046-555 9547
Ohjaaja puh. 046-555 9654